154 là tài khoản gì

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán giá thành sản xuất sale dở dang- tài khoản 154, hạch toán ngân sách chi tiêu thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên vật liệu, phương pháp dụng cụ, nhân công, chi phí lương, chi tiêu điện, nước, điện thoại... Theo Thông tứ 133.

Bạn đang xem: 154 là tài khoản gì

1. Tài khoản 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp túi tiền sản xuất, khiếp doanh phục vụ cho việc tính chi tiêu sản phẩm, dịch vụ thương mại ở doanh nghiệp lớn hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên. Ở mọi doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ thương mại dở dang vào đầu kỳ và cuối kỳ.

b) thông tin tài khoản 154 "Chi mức giá sản xuất, kinh doanh dở dang" bội nghịch ánh chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh của trọng lượng sản phẩm, dịch vụ chấm dứt trong kỳ; giá cả sản xuất, marketing dở dang đầu kỳ, thời điểm cuối kỳ của các hoạt động sản xuất, marketing chính, phụ cùng thuê ngoài tối ưu chế đổi mới ở những doanh nghiệp cấp dưỡng hoặc ở những doanh nghiệp marketing dịch vụ. Tài khoản 154 cũng làm phản ánh chi tiêu sản xuất, marketing của các vận động sản xuất, tối ưu chế biến, hoặc cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu tất cả tổ chức những loại hình hoạt động này.

c) chi tiêu sản xuất, sale hạch toán trên tài khoản 154 bắt buộc được cụ thể theo địa điểm phát sinh túi tiền (phân xưởng, phần tử sản xuất, nhóm sản xuất, công trường,...); theo loại, team sản phẩm, hoặc chi tiết, phần tử sản phẩm; theo từng mô hình dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

d) giá thành sản xuất, kinh doanh phản ánh trên tài khoản 154 bao gồm những giá thành sau:

- chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp;

- giá thành nhân công trực tiếp;

- giá cả sử dụng máy thiết kế (đối với chuyển động xây lắp);

- túi tiền sản xuất chung.

đ) chi tiêu nguyên liệu, vật liệu, giá cả nhân công thừa trên mức thông thường và giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ thì không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà đề xuất tính vào giá chỉ vốn hàng cung cấp của kỳ kế toán.

e) Cuối kỳ, phân bổ chi tiêu sản xuất chung cố định và chi tiêu sản xuất chung biến hóa vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo giá cả thực tế phát sinh.

g) ko hạch toán vào thông tin tài khoản 154 những chi phí sau:

- ngân sách bán hàng;

- Chi phí thống trị doanh nghiệp;

- Chi phí tài chính;

- Chi phí tổn khác;

- Chi chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

- Chi chi tiêu xây dựng cơ bản;

- các khoản đưa ra được trang trải bằng nguồn khác.

Sơ đồ chữ T hạch toán thông tin tài khoản 154

*

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 154

Bên Nợ:

Bên Có:

- Các ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, túi tiền sản xuất tầm thường phát sinh trong kỳ tương quan đến sản xuất thành phầm và ngân sách chi tiêu thực hiện tại dịch vụ;

- Các chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng máy thi công, ngân sách sản xuất thông thường phát sinh trong kỳ liên quan đến giá cả sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc chi tiêu xây đính thêm theo giá chỉ khoán nội bộ;

- Kết chuyển túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm cuối kỳ (trường hợp công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

- ngân sách chi tiêu sản xuất thực tế của thành phầm đã chế tạo kết thúc nhập kho, đưa đi bán, chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc thực hiện ngay vào hoạt động XDCB;

- ngân sách sản xuất thành phầm xây lắp ngừng bàn giao từng phần, hoặc tổng thể tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho bạn nhận thầu thiết yếu xây gắn thêm (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc túi tiền sản phẩm xây lắp kết thúc chờ tiêu thụ;

- giá cả thực tế của cân nặng dịch vụ đã ngừng cung cấp cho khách hàng;

- Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị thành phầm hỏng không thay thế được;

- Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm & hàng hóa gia công xong nhập lại kho;

- bội nghịch ánh giá thành nguyên vật liệu, chi tiêu nhân công thừa trên mức bình thường không được xem vào trị giá bán hàng tồn kho mà nên tính vào giá bán vốn hàng cung cấp của kỳ kế toán. Đối cùng với doanh nghiệp cung ứng theo solo đặt hàng, hoặc doanh nghiệp có chu kỳ luân hồi sản xuất thành phầm dài mà lại hàng kỳ kế toán đang phản ánh giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 đến khi sản phẩm xong mới xác định được chi phí sản xuất chung thắt chặt và cố định không được tính vào trị giá hàng tồn kho thì yêu cầu hạch toán vào giá chỉ vốn hàng buôn bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:Chi tổn phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

3.Cách hạch toán giá cả sản xuất marketing dở dang một trong những nghiệp vụ:

3.1 biện pháp hạch toántrong ngành Công nghiệp

3.1.1. Trường đúng theo hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên

a) khi xuất nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, phép tắc dụng cụ, áp dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ vào kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang

gồm TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu.

tất cả TK 153 nguyên lý dụng cụ

- khi xuất công cụ, dụng cụ có giá trị lớn áp dụng cho các kỳ sản xuất kinh doanh phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 - giá thành trả trước

tất cả TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Khi phân chia giá trị cách thức dụng nắm vào ngân sách sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang

bao gồm TK 242 - giá cả trả trước.

b) lúc mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho vận động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 331, 141, 111, 112,...

- lúc mua nguyên liệu, vật tư (không qua nhập kho) sử dụng ngay cho vận động sản xuất thành phầm hoặc thực hiện dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT tính theo pp thẳng thì giá sở hữu nguyên liệu, đồ dùng liệu bao hàm cả thuế GTGT.

c) khi số nguyên liệu, vật tư xuất ra cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc triển khai dịch vụ cuối kỳ không áp dụng hết vào nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

có TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang

d) tiền lương, tiền công và các khoản khác đề nghị trả đến nhân công sản xuất, nhân viên cai quản phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, sale dở dang

tất cả TK 334 - đề xuất trả người lao động.

đ) Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí đầu tư công đoàn (phần tính vào giá cả doanh nghiệp bắt buộc chịu) tính trên số tiền lương, tiền công nên trả người công nhân sản xuất, nhân viên cai quản phân xưởng theo chính sách quy định, ghi:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

bao gồm TK 338 - đề nghị trả, phải nộp khác (chi tiết TK cấp 2).

Xem thêm: 4 Tác Dụng Thần Kỳ Của Dầu Dừa Mà Bạn Không Ngờ Đến, 11 Công Dụng Của Dầu Dừa Mà Bạn Không Ngờ Đến

e) lúc trích trước tiền lương ngủ phép của người công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

bao gồm TK 335 - ngân sách chi tiêu phải trả.

g) Trích khấu hao lắp thêm móc, thiết bị, bên xưởng tiếp tế .... Thuộc những phân xưởng, cỗ phận, tổ đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - túi tiền sản xuất, sale dở dang

gồm TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

h) giá cả điện, nước, điện thoại cảm ứng ... Trực thuộc phân xưởng, cỗ phẩn sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331 ....

i) Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu xuất thuê kế bên gia công:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

tất cả TK 152 – Nguyên vật dụng liệu.

k) Nhập kho quý hiếm nguyên trang bị liệu, lao lý dụng cụ gia công chế biến hóa xong, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật dụng liệu.

Nợ TK 153 – cơ chế dụng cụ.

có TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang.

l) Trị giá sản phẩm hỏng không thay thế được, người gây nên thiệt hại thành phầm hỏng phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 - nên thu không giống (1388)

Nợ TK 334 - đề xuất trả tín đồ lao động

có TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.

m) giá thành nguyên vật liệu, nhân lực trực tiếp vượt trên nút bình thường, giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ (không được xem vào cực hiếm giá mặt hàng tồn kho) bắt buộc hạch toán vào giá bán vốn hàng phân phối của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn sản phẩm bán

gồm TK 154 - chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

n) giá thành sản xuất thực tế thành phầm sản xuất kết thúc nhập kho hoặc tiêu tốn ngay, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn mặt hàng bán

bao gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

o) ngôi trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc liên tiếp xuất sử dụng cho chuyển động XDCB ko qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 642, 241

tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, marketing dở dang.

p) ngôi trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận thấy khoản chiết khấu dịch vụ thương mại hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng chào bán (kể cả những khoản tiền phạt phạm luật hợp đồng kinh tế về bản chất làm ưu đãi giảm giá trị mặt mua buộc phải thanh toán) liên quan đến nguyên liệu đó, kế toán ghi giảm chi phí sản xuất marketing dở dang so với phần ưu tiên thương mại, giảm giá hàng bán tốt hưởng tương xứng với số NVL đã xuất dùng để làm sản xuất sản phẩm dở dang:

Nợ những TK 111, 112, 331,....

Có TK 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phần khuyến mãi thương mại, giảm ngay hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng làm sản xuất sản phẩm dở dang)

gồm TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

q) Kế toán thành phầm sản xuất thử:

- Các giá thành sản xuất thành phầm thử được tập vừa lòng trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất marketing dở dang

có TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (nếu có).

- Kết chuyển phần chênh lệch giữa giá cả sản xuất thử cùng số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử:

+ Nếu giá thành sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ các việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

gồm TK 154 - chi phí sản xuất sale dở dang.

+ Nếu chi tiêu sản xuất thử bé dại hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi giảm ngay trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất kinh doanh dở dang

bao gồm TK 241 - XDCB dở dang.

r) trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho tất cả những người mua hàng (sản phẩm điện, nước...), ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn mặt hàng bán

tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Ngôi Nhà Của Em, Cảm Nghĩ Về Ngôi Nhà Thân Yêu Của Em

3.1.2. Trường thích hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ:

a) thời điểm cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào công dụng kiểm kê thực tế, khẳng định trị giá bán thực tế ngân sách sản xuất, sale dở dang và tiến hành việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang

bao gồm TK 631 - giá thành sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

kimsa88
cf68